Terapeuta zajęciowy - Old Polish University

Terapeuta zajęciowy

Czas kształcenia: 2 lata/ zajęcia weekendowe
Podbudowa programowa:
szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Kwalifikacji tych nie można uzyskać na podstawie Studiów Podyplomowych.

Czesne: 100 PLN/mc

Dla absolwentów Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach (dawniej WSETiNS) - zniżka 50 %

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Miejsca pracy:

 • oddziały szpitalne: dziecięcy, pulmonologii, rehabilitacji, psychiatrii, ginekologiczno-położniczy, kardiologii, geriatrii,
 • sanatoria,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • hospicja,
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze,
 • szkoły specjalne,
 • poradnie rehabilitacyjne,
 • placówki resocjalizacyjne,
 • przedszkola integracyjne i inne.

 

PATRONAT: Staropolska Szkoła Wyższa www.stsw.edu.pl

Tel./fax 41 345-85-88

Script logo