Technik weterynarii - Old Polish University

Technik weterynarii

Kształcenie w zawodzie TECHNIK WETERYNARII  odbywa się w 2- letniej  szkole policealnej dla absolwentów liceów i innych techników. Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik weterynarii można podwyższyć kwalifikacje na studiach w szkołach wyższych na kierunku zootechnika, rolnictwo, agroturystyka, weterynaria oraz przetwórstwo spożywcze, a także wielu innych kierunkach przyrodniczych. Dodatkowo można ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik agrobiznesu, technik rolnik, technik hodowca koni.

TECHNIK WETERYNARII wykonuje czynności techniczne podczas weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych oraz dotyczących badania zwierząt rzeźnych i mięsa. Współpracuje z lekarzem weterynarii, wykonuje również czynności laboratoryjne.

UMIEJĘTNOŚCI TECHNIKA WETERYNARII

•    określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych
•    zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt
•    wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt
•    pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego
•    badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
•    wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego
•    określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi;
•    poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego
•    asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji
•    pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych
•    zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
•    przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów
•    przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt;
•    przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych
•    prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.
•    prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej
•    mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
•    prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem

Script logo